Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkää Ringette ry ja kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ringetteharrastusta erityisesti Hyvinkäällä, mutta myös muualla Hyvinkään lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä, ylläpitää sekä järjestää urheiluharjoituksia, -kilpailuja sekä valistus- ja huvitilaisuuksia. Edelleen yhdistys voi ylläpitää jääurheilun harjoittamispaikkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa asianmukaisella luvalla kioskitoimintaa ja ravitsemusliiketoimintaa. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

                                                                                

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, jolla on Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n lisenssi sekä on suorittanut yhdistyksen liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen jäsenmaksun maksaneen henkilön.

Kannatusjäseneksi luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö voi liittyä suorittamalla kannatusjäsenmaksun ja pyytämällä yhdistyksen hallitusta hyväksymään jäsenyyden.

Huoltajajäseneksi voi liittyä yhdistyksen jossain joukkueessa pelaavan alaikäisen lapsen huoltajat.

Jäsenyydet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimintaohjeita sekä yhdistyksen kokouksen ja yhdistyksen hallituksen päätöksiä.

 

3. a  Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

 

3. b  Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

- laiminlyö vuotuisen jäsenmaksun suorittamisen kahtena vuotena peräkkäin,

- rikkoo merkittävästi tai toistuvasti yhdistyksen sääntöjä tai Suomen lakeja vastaan tai

- esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti tai

- menettelyllään vahingoittaa yhdistystä tai sen mainetta.

Hallitus voi kokouksessaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehdä päätöksen erottamisesta, jos yksi tai useampi kohdassa 3.b mainituista kohdista täyttyy.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus kuulemiseen, paitsi silloin kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamattomuus.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

 

4. Liittymis- ja vuosimaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruuksista päättää kevätkokous.

Huoltajajäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä vuotuista jäsenmaksua.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokoukseen ja heillä on puheoikeus, mutta eivät osallistu äänestyksiin, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla.

 

6.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

 

7. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on syyskokouksen vuosittain valitsemat yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö, ei ole tarpeen valita varatilintarkastajaa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.6. – 31.5.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen syyskokousta.

 

9. Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan 30 päivää ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse tai internetissä yhdistyksen kotisivulla.

 

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa
 3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

10.b Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella- ja huoltajajäsenellä yksi ääni.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

11. Kevät- ja syyskokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Määritetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Tarkennetaan tarvittaessa kuluvan toimintavuoden talousarviota
 9. Päätetään hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä sähköisesti tai kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 30 päivää aikaisemmin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.